Veza između vidljivog nevidljivog kosmosa

ST: Ako krenemo od toga da je … prema definiciji … trenutna vrijednost poluprečnika vidljivog kosmičkog prostora, (ili trenutna dubina vidljivog kosmosa), vrijednosti od … 

... na osnovu čega možemo izračunati i zapreminu i masu trenutnog proširenja vidljivog kosmičkog prostora, prema jednakosti ...

… prije smo zaključili da je dubina kosmičkog prostora ….

… isto tako, smo zaključili da je prema definiciji jedinstvena cjelina … 

… i ako smo zaključili da je bjelost odnos između …

… na osnovu definicije prema kojoj je odnos dubine prostora i dubine vidljivog prostora …

… izvodimo jednakost prema kojoj je porast kosmičke dubine jednak …

… što podrazumijeva da je veza između vidljivog i nevidljivog kosmosa jedna, jedinstvena,  cjelinu, odnosno